Novinky & Udalosti
04. mája 2022 | Novinky Máj 2022 | Nová stavebná legislatíva

Národná rada SR dňa 27.04.2022 schválila nové predpisy v oblasti územného plánovania a výstavby, a to zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Tieto nové zákony nahradia súčasný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

V zmysle dôvodovej správy je cieľom novej právnej úpravy v oblasti výstavby profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, predovšetkým elektronizácia procesov a digitalizácia dát súvisiaca s územným plánovaním a výstavbou.

Činnosť stavebných úradov už nebudú vykonávať obce a mestá, ale štát. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ústredný orgán štátnej správy (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky).

Zákony nadobudnú účinnosť od 1. apríla 2024  namiesto pôvodne navrhovaného termínu 1. január 2023.