Súdne konania
& Arbitráže
Naša prax

Na čoraz globálnejšom trhu spoločnosti nevyhnutne vstupujú do prudko konkurenčného prostredia. V takomto prostredí sú v hre mnohé premenné a existencia sporov je v podstate nevyhnutná.

Ich zvládnutie vyžaduje skúsenú ruku a veľké množstvo znalostí a skúseností, pričom prednosťou je kombinácia medzinárodných skúseností a znalosti miestnych pomerov.

Vďaka tomu sme schopní posúdiť vaše právne riziká a záväzky a identifikovať prípadné problémy ešte predtým, ako nastanú. Keď už k sporom dôjde, pomôžeme vám navrhnúť a zrealizovať vhodnú a účinnú stratégiu.
Naše odborné schopnosti
  • Predbežná analýza právnych rizík a záväzkov a vypracovanie stratégií pre urovnanie sporov.
  • Zastupovanie klientov pri rokovaniach o mimosúdnych urovnaniach sporov, vrátane štruktúrovania dohôd o urovnaní a súvisiacich dokumentov.
  • Zastupovanie klientov v súdnych a arbitrážnych konaniach vo všetkých oblastiach práva, vrátane prípravy žalôb, odvolaní a iných podaní, ako aj poskytovania podpory pri zhromažďovaní dôkazov a účasti na pojednávaniach.
  • Poskytovanie poradenstva ohľadom výkonu zahraničných súdnych a arbitrážnych rozhodnutí v Slovenskej republike.
  • Zastupovanie klientov v rámci správnych konaní a šetrení vedených orgánmi verejnej správy a v konaniach týkajúcich sa súdneho preskúmavania zákonnosti rozhodnutí vydaných orgánmi verejnej správy.
  • Poskytovanie právnych stanovísk k záležitostiam podliehajúcim právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky na účely súdnych konaní vedených v zahraničí.