Konkurz
& Reštrukturalizácia
Naša prax

V čase finančných problémov môže byť kvalifikované právne poradenstvo tým životne dôležitým faktorom, ktorý pomôže zachrániť podnikanie a postaviť ho znova na nohy.

Preto ponúkame naše skúsenosti a schopnosti v rozličných oblastiach práva na to, aby sme našim klientom (či už v postavení dlžníka alebo veriteľa) poskytli právnu podporu vo všetkých právnych aspektoch reštrukturalizácie a riešenia problémov spojených s platobnou neschopnosťou. Poskytnutím vhodného a včasného poradenstva tak pomáhame účinne chrániť záujmy klientov a zachovať hodnotu ich aktív.
Naše odborné schopnosti
  • Vykonávanie právnych analýz a poskytovanie právneho poradenstva ohľadom konkurzných aspektov finančných a korporátnych transakcií a iných obchodných dojednaní.
  • Poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s realizáciou opatrení slúžiacich na predídenie konkurznému konaniu, vrátane reorganizácie a reštrukturalizácie.
  • Poskytovanie poradenstva dlžníkom a veriteľom ohľadom ich práv a povinností počas konkurzného, resp. reštrukturalizačného konania.
  • Poskytovanie poradenstva ohľadom rôznych právnych aspektov cezhraničných konkurzných konaní vedených v zmysle Nariadenia rady (ES) o konkurznom konaní z hľadiska právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
  • Poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s nadobúdaním majetku podliehajúcemu konkurzu.