Fúzie
& Akvizície
Naša prax

Reputácia našej kancelárie je z veľkej časti založená na kvalite právnych služieb, ktoré sme poskytli a poskytujeme práve v tejto oblasti. Naši advokáti zastupovali veľké množstvo nadnárodných a domácich klientov v mnohých kľúčových priemyselných odvetviach.

Náš úspech v tejto oblasti je založený na tých istých princípoch, ktoré charakterizujú náš základný prístup k poskytovaniu právnych služieb našim klientom – bohaté medzinárodné skúsenosti a dôkladná znalosť miestnych pomerov. Vďaka týmto dvom základným aspektom sme schopní poskytovať naše služby veľmi efektívne.
Naše odborné schopnosti
  • Vykonávanie predakvizičných a predpredajných právnych auditov cieľových spoločností, aktív, resp. podnikov.
  • Štrukturovanie transakcií, ktorých predmetom je nadobúdanie alebo predaj majetkových účastí na spoločnostiach, aktív, resp. podnikov.
  • Príprava transakčnej dokumentácie (vrátane zmlúv o kúpe akcií, zmlúv o prevode obchodných podielov, zmlúv o kúpe aktív, zmlúv o predaji podniku, akcionárskych dohôd, zmlúv o viazaných účtoch (tzv. escrow account agreements) a pod.) a zastupovanie pri rokovaniach o podmienkach takejto dokumentácie.
  • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti kontroly koncentrácií a iných regulačných aspektov akvizícií a zastupovanie klientov pri získavaní súhlasov s koncentráciami a iných povolení od príslušných domácich regulačných úradov.
  • Poskytovanie poradenstva vo všetkých právnych záležitostiach spojených s poakvizičnou integráciou nadobudnutých spoločností, vrátane korporátnej reštrukturalizácie.
  • Asistencia pri príprave a organizácii ponúk na prevzatie a realizácii práva výkupu pri „vytesnení“ drobných akcionárov (tzv. squeeze-out).