Regulačné záležitosti
& Dodržiavanie predpisov
Naša prax

Regulačné záležitosti sa v mnohých oblastiach podnikania stávajú čoraz významnejším faktorom, obzvlášť v odvetviach, ktoré sú regulované pre ne špecifickými predpismi, ako napríklad bankovníctvo, poisťovníctvo, farmaceutický priemysel, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, obchodovanie s vojenským materiálom či telekomunikácie.

Takisto mnohé záležitosti a procesy súvisiace s podnikaním podliehajú v rôznej miere regulácii (spomedzi nich možno spomenúť napríklad ochranu spotrebiteľa, bezpečnosť výrobkov, ochranu životného prostredia, ochranu osobných údajov či uchovávanie dokumentov a záznamov).

Pre mnohé podnikateľské subjekty sa preto stáva nevyhnutným poznanie toho, do akej miery regulácia môže ovplyvniť ich činnosť a ako zvládnuť možné riziká s tým spojené tak, aby si uchovali svoje postavenie na trhu a dobrú povesť v podnikateľskej komunite.

Z týchto dôvodov máme v našom tíme odborníkov so skúsenosťami a znalosťami potrebnými na to, aby sme mohli našich klientov bezpečne previesť zložitými a často mätúcimi zákutiami regulačných záležitostí a pomohli im pri zabezpečovaní súladu ich aktivít s príslušnými regulačnými požiadavkami.
Naše odborné schopnosti
  • Poskytovanie právneho poradenstva ohľadom regulačných záležitostí vo všetkých odvetviach, vrátane bankovníctva, poisťovníctva, elektronických komunikácií, sieťových odvetví a obchodovania s vojenským materiálom.
  • Poskytovanie právneho poradenstva v širokom spektre regulačných záležitostí v oblasti farmaceutického priemyslu, vrátane cenovej regulácie, klinických skúšaní, povolení na uvedenie liekov na trh, povolení na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok, reklamných techník a kampaní, nekalosúťažných konaní a dodržiavania Etického kódexu farmaceutického priemyslu.
  • Poskytovanie právneho poradenstva v procedurálnych a iných otázkach týkajúcich sa verejného obstarávania a koncesií.
  • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa, vrátane otázok týkajúcich sa označovania a balenia výrobkov, jazykových požiadaviek, reklamy a marketingu a bezpečnosti výrobkov.
  • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane záležitostí týkajúcich sa cezhraničného toku osobných údajov, interných predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, ochrany osobných údajov v oblasti direct marketingu, bankovníctva, telekomunikácií, informačných technológií a zdravotnej starostlivosti.
  • Poskytovanie poradenstva ohľadom predpisov upravujúcich ochranu pred korupciou a legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a asistencia pri interných auditoch zameraných na dodržiavanie Zákona Spojených štátov amerických o korupčných aktivitách v zahraničí.
  • Poskytovanie poradenstva ohľadom registratúrnych poriadkov a plánov a obdobných interných predpisov a asistencia pri ich zavádzaní do praxe.