Pracovné právo
& Odmeňovanie
Naša prax

Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo v širokej škále záležitostí spadajúcich do oblasti slovenského pracovného práva, pričom vychádzame z početných skúseností získaných pri poskytovaní právnych služieb mnohým našim klientom, vrátane zahraničných klientov, ktorí majú v Slovenskej republike zriadené dcérske spoločnosti alebo organizačné zložky.

Zameriavame sa najmä na právne poradenstvo vo veciach týkajúcich sa zakladania a ukončovania pracovnoprávnych vzťahov s osobami vo vyšších riadiacich pozíciách a tiež na poradenstvo ohľadom pracovnoprávnych aspektov organizačných zmien, vrátane záležitostí spojených s hromadným prepúšťaním, ako aj na prípravu rozličných typov pracovnoprávnych zmlúv a dohôd a poskytovanie súvisiaceho poradenstva.
Naše odborné schopnosti
  • Príprava vzorových a „na mieru ušitých“ pracovnoprávnych a súvisiacich zmlúv a dohôd pre zamestnancov na všetkých úrovniach, od radových zamestnancov až po zamestnancov na najvyšších riadiacich úrovniach.
  • Príprava pracovných poriadkov a iných vnútorných pracovnoprávnych predpisov a poskytovanie súvisiaceho poradenstva.
  • Poskytovanie poradenstva ohľadom záväzkov nekonkurovania a ochrany dôverných informácií, vrátane príprav dohôd, resp. zmluvných doložiek upravujúcich takéto záväzky.
  • Poskytovanie komplexného poradenstva ohľadom všetkých spôsobov skončenia pracovného pomeru, vrátane poskytovania právnej podpory pri príprave a organizácii hromadného prepúšťania.
  • Poskytovanie právneho poradenstva ohľadom rozličných foriem odmeňovania zamestnancov, vrátane poradenstva ohľadom motivačných programov a programov odmeňovania založených na hodnote imania materských spoločností a poskytovanie právnej podpory v súvislosti so zavádzaním takýchto programov vo vzťahu k zamestnancom v Slovenskej republike.
  • Poskytovanie právneho poradenstva v pracovnoprávnych veciach, vo veciach povolení na pobyt a zamestnanie a ostatných záležitostiach týkajúcich sa zamestnávania cudzincov v Slovenskej republike.
  • Poskytovanie poradenstva ohľadom právnych otázok súvisiacich s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa alebo s dočasným pridelením zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi.
  • Poskytovanie všeobecného poradenstva v oblasti slovenského pracovného práva, vrátane poradenstva ohľadom dodržiavania predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred diskrimináciou, sociálneho a zdravotného poistenia zamestnancov a tiež záležitostí týkajúcich sa vzťahov s odborovými organizáciami a inými zástupcami zamestnancov.