Hospodárska súťaž
& Protimonopolné právo
Naša prax

Vzhľadom na neúprosnosť hospodárskej súťaže je protimonopolné a súťažné právo nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby sa podnikanie našich klientov rozvíjalo na pevnom právnom základe.

Keďže zákony sa v jednotlivých štátoch môžu výrazne líšiť, je potrebné mať silného partnera dostatočne skúseného v miestnom práve, ktorý pomôže zabezpečiť to, že podnikanie bude nielen rásť, ale tiež si rast zachová.

Preto poskytujeme kompletné právne služby a poradenstvo vo všetkých záležitostiach hospodárskej súťaže podľa slovenského práva. To, čo od nás získate, je dôkladná znalosť domáceho prostredia, ktorá sa ukázala byť výhodou nevyčísliteľnej hodnoty.
Naše odborné schopnosti
  • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti kontroly koncentrácií, vrátane poskytovania právnej podpory pri oznamovaní koncentrácií Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky.
  • Poskytovanie právneho poradenstva ohľadom súťažných aspektov obchodných zmlúv, vrátane distribučných a franchisingových zmlúv a iných foriem obchodnej spolupráce.
  • Poskytovanie právnej podpory pri žiadostiach o neuloženie alebo zníženie pokuty za účasť na kartelovej dohode v rámci tzv. leniency programu.
  • Poskytovanie poradenstva ohľadom súladu obchodných praktík podnikateľov s dominantným postavením na relevantnom trhu v Slovenskej republike s predpismi upravujúcimi ochranu hospodárskej súťaže.
  • Poskytovanie právneho poradenstva vo veciach ochrany pred nekalosúťažným konaním zo strany konkurentov.
  • Vykonávanie vnútorných kontrol dodržiavania súťažných predpisov platných v Slovenskej republike a Európskej únii.
  • Zastupovanie klientov pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a miestnymi súdmi vo veciach hospodárskej súťaže, vrátane poskytovania právnej podpory počas inšpekcií vykonávaných Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, resp. Európskou komisiou (tzv. dawn raids).
  • Poskytovanie právneho poradenstva ohľadom záležitostí týkajúcich sa štátnej pomoci.