Obchodné spoločnosti
& Obchodné právo
Naša prax

Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva obchodných spoločností a obchodného práva tvorí jadro našej praxe. Keďže naši klienti pochádzajú primárne z podnikateľského sektora, právne služby, ktoré poskytujeme v tejto oblasti, patria medzi tie, ktoré naši klienti najčastejšie potrebujú a vyhľadávajú.

Podieľame sa na riešení právnych otázok súvisiacich so všetkými korporátnymi a prevádzkovými aspektmi podnikania klientov – počnúc výberom vhodnej formy na vykonávanie podnikateľskej činnosti cez jej zriadenie až po priebežnú právnu podporu ich pôsobenia a rozvoja.
Naše odborné schopnosti
 • Zakladanie obchodných spoločností a iných právnických osôb, vrátane neziskových organizácií, a registrácia organizačných zložiek podnikov zahraničných osôb.
 • Zastupovanie pri získavaní licencií a povolení potrebných na vykonávanie podnikateľskej činnosti.
 • Priebežná právna podpora týkajúca sa vnútorného usporiadania obchodných spoločností, vrátane realizácie zvýšení a znížení základného imania a ďalších korporátnych zmien v obchodných spoločnostiach, organizovanie valných zhromaždení a asistencia pri plnení pravidelných oznamovacích povinností obchodných spoločností.
 • Poskytovanie všeobecného poradenstva v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane poradenstva ohľadom povinností a zodpovednosti členov orgánov a iných funkcionárov obchodných spoločností.
 • Príprava akcionárskych dohôd a zastupovanie pri rokovaniach o ich podmienkach a poskytovanie poradenstva ohľadom práv akcionárov, vrátane záležitostí týkajúcich sa menšinových akcionárov.
 • Navrhovanie a realizácia korporátnych reštrukturalizácií a reorganizácií, vrátane zmien právnej formy, zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností a vyčleňovaní činností do novovzniknutých spoločností.
 • Poskytovanie právnej asistencie počas procesu likvidácie obchodnej spoločnosti.
 • Poskytovanie právneho poradenstva ohľadom zakladania spoločných podnikov a obdobných štruktúr.
 • Príprava a posudzovanie širokej škály obchodných zmlúv a iných právnych dokumentov, vrátane distribučných zmlúv, zmlúv o obchodnom zastúpení, zmlúv o poskytovaní poradenských služieb, franchisingových a outsourcingových zmlúv a všeobecných obchodných podmienok predaja, nákupu alebo poskytovania služieb a zastupovanie pri rokovaniach o takýchto zmluvách a dokumentoch.
 • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany obchodného tajomstva, vrátane prípravy dohôd o sprístupnení a ochrane dôverných informácií a zastupovania pri rokovaniach o takýchto dohodách.
 • Poskytovanie právneho poradenstva vo veciach elektronického obchodu.