Ľudia & Schopnosti
Štefan Artner Partner

Štefan zastáva v kancelárii pozíciu partner. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Slovenská republika) absolvoval v roku 2000 a v roku 2005 bol zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

Do kancelárie nastúpil na pozíciu senior associate v roku 2006 po piatich rokoch vykonávania právnej praxe vo viacerých miestnych advokátskych kanceláriách.

Zameriava sa na právo obchodných spoločností, občianske a obchodné právo, nehnuteľnosti a súdne spory. Podieľal sa na realizácii viacerých korporátnych reorganizácií. Bol tiež zapojený do vykonávania rôznych právnych auditov súvisiacich s korporátnymi transakciami a vykonal právne audity zamerané na kontrolu vlastníctva nehnuteľností v súvislosti s projektmi výstavby retailových parkov.

Má skúsenosti so zastupovaním spoločností v súvislosti s oznámeniami koncentrácie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky. Poskytoval tiež právne poradenstvo v pracovnoprávnych otázkach a otázkach súvisiacich s cezhraničnými konkurznými konaniami.

Štefan ovláda plynule slovenský, anglický a český jazyk a má základné znalosti nemeckého jazyka.