Ľudia & Schopnosti
Peter Kováč Senior Associate

Peter zastáva v kancelárii pozíciu senior associate. Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovenská republika) absolvoval v roku 2003 a v roku 2007 bol zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

Do kancelárie nastúpil na pozíciu senior associate v roku 2011 po siedmych rokoch vykonávania právnej praxe vo viacerých miestnych advokátskych kanceláriách a po pôsobení na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

Peter sa zameriava hlavne na právo obchodných spoločností, obchodné, pracovné, správne právo a súdne spory.

Podieľal sa na právnych auditoch súvisiacich s reorganizáciami obchodných spoločností, vykonával právne audity zamerané na kontrolu vlastníctva nehnuteľností v súvislosti s nadobúdaním nehnuteľností a poskytoval právne poradenstvo v konkurzných veciach a veciach týkajúcich sa vývozu a dovozu vojenského materiálu.

Peter hovorí plynule po slovensky, anglicky, česky a má základné znalosti nemeckého jazyka.