Novinky & Udalosti
20. júla 2022 | Novinky Júl 2022 | Zmeny pri prevode väčšinového obchodného podielu

Novelou Obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť 17. júla 2022, došlo k dvom zásadným zmenám v súvislosti s prevodom väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným:

  1. Zmena účinkov – vo všeobecnosti, prevod väčšinového obchodného podielu bude účinný voči spoločnosti už odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nie je dohodnutá neskoršia účinnosť zmluvy  (na rozdiel od predchádzajúcej úpravy, kedy bol prevod väčšinového obchodného podielu účinný až zápisom do obchodného registra);
  2. Zníženie administratívnej záťaže – pri zápise prevodu väčšinového obchodného podielu do obchodného registra už nebude potrebné príslušnému registrovému súdu predkladať súhlas správcu dane, ani písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa väčšinového obchodného podielu o tom, že im z Obchodného zákonníka povinnosť dokladať súhlas správcu dane nevyplýva.