Novinky & Udalosti
10. októbra 2022 | Novinky Október 2022 | Novela Zákonníka práce

Dňa 4. októbra 2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa implementovala európska legislatíva v oblasti zabezpečenia transparentných a predvídateľných pracovných podmienok pre zamestnancov a rovnováhy medzi ich pracovným a súkromným životom ako rodičov resp. osôb s opatrovateľskými povinnosťami do slovenského pracovného práva.  

Cieľom uvedenej novely Zákonníka práce je okrem iného najmä:

  • doplnenie vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa pracovnej zmluvy a poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania;
  • rozšírenie, resp. spresnenie, okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce;
  • ustanovenie práva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania (napr. z doby určitej  na dobu neurčitú);
  • ustanovenie poskytovania informácií zamestnancom aj v elektronickej podobe;
  • zavedenie inštitútu tzv. otcovskej dovolenky; alebo
  • zavedenie možnosti žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa napr. starajú o deti.