Novinky & Udalosti
03. novembra 2023 | Novinky November 2023 | Notár ako registrátor údajov do obchodného registra

Dňa 20. júna 2023 Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona o obchodnom registri, ktorý zaviedol pojem „registrátor“, ktorým je podľa novely zákona akýkoľvek notár. Registrátori môžu po novom registrovať údaje do obchodného registra. Podľa schválenej legislatívy sa registrácia notárom uskutoční na základe registračnej žiadosti oprávnenej osoby.

Pozitívnym efektom novely by malo byť zásadné zvýšenie počtu registračných miest, čo umožní najmä v prípadoch hromadných zmien efektívnejšie rozloženie záťaže na registračný systém.

V časti týkajúcej sa zavedenia notárov ako registrátorov nadobudla novela účinnosť 1. novembra 2023.

Pri zastúpení navrhovateľa na základe plnomocenstva sa prihliada len na plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.

Podrobnosti o registrácii registrátorom a rozsah registrácie údajov do obchodného registra registrátorom bližšie upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 389/2023 Z. z. o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom.

Úkony registrátora zahŕňajú zápis údajov do obchodného registra, zmenu zapísaných údajov a výmaz zapísaných údajov.

Rozsah registrácie registrátorom sa vymedzuje tak, že registrátor bude môcť s účinnosťou od 1. novembra 2023 zapísať do obchodného registra spoločnosť s ručením obmedzeným (s výnimkou zápisu v dôsledku premeny, cezhraničnej premeny alebo zmeny právnej formy). Od 1. januára 2025 sa vo vyhláške však už predpokladá možnosť registrácie registrátorom pre všetky zápisy, zmeny a výmazy údajov o zapísaných osobách do obchodného registra.

V prípade využitia služieb notára ako registrátora sa k súdnemu poplatku pripočíta paušálny poplatok 38 EUR. Od 1 januára 2025 sa pri zápise akciovej spoločnosti k súdnemu poplatku pripočíta suma 263 EUR.