Novinky & Udalosti
01. novembra 2021 | News November 2021 │Novela zákona o ochrane osobných údajov

Dňa 01.11.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Novela vylúčila pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb, ku spracovaniu ktorých dochádza na vedecký účel, na štatistický účel, na účel umeleckej činnosti, tlačového spravodajstva, rozhlasového a televízneho vysielania, archivácie, dokumentačnej činnosti, historického výskumu, činností pohrebísk, umiestnenia pamätníkov a pamätných tabúľ, konania spomienkových podujatí a piety v rozsahu nevyhnutnom pre jeho naplnenie.

V zmysle dôvodovej správy účelom novely bolo odstrániť bariéru pre budovanie významných pietnych pamätníkov najmä obetí nacizmu, obetí zápasu za demokraciu na Slovensku, obetí holokaustu, zločinov proti ľudskosti či genocídy, a súčasne bariéru pre vedenie virtuálnych cintorínov, súkromných archívov, dokumentácie vojnových zločinov, či usporadúvanie podujatí v súvislosti s pripomínaním si vojnových zločinov. Touto bariérou bol v zmysle doterajšieho znenia zákona potrebný súhlas blízkej osoby, pričom výslovný nesúhlas čo i len jednej blízkej osoby znemožňoval spracúvanie osobných údajov zosnulej osoby na vyššie uvedené účely.