Novinky & Udalosti
  • Domov
  • Novinky & Udalosti
  • Marec 2023 |...
27. februára 2023 | News Marec 2023 | Dotácie pre podnikateľov na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Dňa 21. februára 2023 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.

Výzva sa vzťahuje na všetky sektory podnikania okrem úverových a finančných inštitúcií. Výzva platí pre celé územie Slovenskej republiky.

Na realizáciu výzvy je určená suma 279 820 623 EUR z verejných prostriedkov.

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80% oprávnených nákladov vypočítaných podľa článku H. výzvy (viď nižšie). Maximálna výška dotácie predstavuje sumu 200 000 EUR na podnik na úrovni hospodárskej jednotky za mesiac oprávneného obdobia, t. j. za mesiac január 200 000 EUR, za mesiac február 200 000 EUR, a za mesiac marec 200 000 EUR.

Oprávneným žiadateľom o dotáciu môže byť podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť, t. j. mikro, malé a stredné podniky aj veľké podniky. Oprávneným žiadateľom o dotáciu môže byť len podnik, ktorý má odberné miesto na území Slovenskej republiky.

Výzva sa vzťahuje na obdobie oprávnenosti, ktoré trvá od 1. januára 2023 do 31. marca 2023 (ďalej len „oprávnené obdobie“). Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh. Dané zvýšenie ceny sa vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku komodity elektriny vo výške 199 EUR za MWh a/alebo jednotkovou cenou za dodávku komodity plynu vo výške 99 EUR za MWh.