Novinky & Udalosti
  • Domov
  • Novinky & Udalosti
  • August 2020 |...
19. augusta 2020 | News August 2020 | V obchodnom registri už nesmie byť zapísané obmedzenie štatutárneho orgánu konať

Dňa 1. októbra 2020 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorou bude zakázané zapisovať do obchodného registra obmedzenie štatutárneho orgánu konať v mene osoby zapísanej v obchodnom registri.

Dôvodom zákazu je, že aj keď podľa Obchodného zákonníka obmedzenie štatutárneho orgánu právnickej osoby konať za ňu nemá navonok žiadne právne účinky, v aplikačnej praxi sa slovenské obchodné registre často stretávajú s tým, že právnické osoby navrhujú do obchodného registra zapisovanie obmedzení, a to často veľmi popisného až technického charakteru. Príkladom môže byť obmedzenie konateľa konať v mene spoločnosti s ručením obmedzeným v právnych úkonoch, ktorých hodnota presahuje určitú sumu, len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia alebo dozornej rady, a podobne.

Táto prax môže u tretích osôb vytvárať stav právnej neistoty, a preto sa ju zákonodarca rozhodol zakázať.

Zároveň sa novelou Obchodného zákonníka zavádza proces, prostredníctvom ktorého by postupne mali byť z obchodného registra odstránené všetky doterajšie zápisy obmedzenia štatutárneho orgánu konať.

Najneskôr do 30. septembra 2021 budú fyzické osoby oprávnené konať v mene osoby zapísanej v obchodnom registri povinné zosúladiť zápis v obchodnom registri o spôsobe konania za spoločnosť s novým znením Obchodného zákonníka tak, aby už neobsahoval obmedzenie štatutárneho orgánu konať.

Naviac, takéto zosúladenie zápisu v obchodnom registri bude nutné navrhnúť hneď v prvom návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov podanom po 1. októbri 2020. Z uvedeného vyplýva, že všetky osoby zapísané v obchodnom registri by sme mali skontrolovať, či spôsob konania za tieto osoby, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, neobsahuje obmedzenie štatutárneho orgánu konať. Ak tomu tak je, mali by bezodkladne, najneskôr však do 30. septembra 2021, podať návrh na zápis zmeny zápisu o spôsobe konania za spoločnosť v obchodnom registri.