Novinky & Udalosti
  • Domov
  • Novinky & Udalosti
  • September 2020 |...
01. septembra 2020 | News September 2020 | Organizačné zložky a podniky zahraničných osôb budú povinné potvrdiť svoje údaje zapísané v obchodnom registri

Dňa 1. októbra 2020 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je, okrem iného, vyčistiť obchodný register od zapísaných osôb, ktoré sú dlhodobo neaktívne.

V tejto súvislosti novela zavádza povinnosť fyzických osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene

  • organizačnej zložky slovenskej právnickej osoby,
  • podniku zahraničnej právnickej osoby, a
  • organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby,

zaslať najneskôr do 30. septembra 2021 príslušnému obchodného registru návrh na zápis, ktorým potvrdia  údaje zapísané v obchodnom registri, alebo navrhnúť zmenu zapísaných údajov.

Na potvrdenie zapísaných údajov bude slúžiť osobitný elektronický formulár dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a podanie potvrdenia bude bezplatné.

V prípade, ak do 30. septembra 2021 potvrdenie alebo návrh na zmenu podané nebudú, obchodný register zaradí podnik, resp. organizačnú zložku na zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú vymazať z obchodného registra a tento zoznam zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.

Po uplynutí šiestich mesiacov bude podnik, resp. organizačná zložka vymazaná z obchodného registra, s výnimkou, ak bude napríklad preukázané, že podnik, resp. organizačná zložka boli nedôvodne zaradené na zoznam osôb, ktoré majú byť vymazané z obchodného registra.

V záujme toho, aby podnik, resp. organizačná zložka neboli vymazané z obchodného registra, odporúčame prekontrolovať, či sú údaje zapísané v obchodnom registri aktuálne a správne a následne ich buď potvrdiť obchodnému registru, alebo podať návrh na zápis ich zmeny.