Novinky & Udalosti
  • Domov
  • Novinky & Udalosti
  • Október 2019 |...
25. októbra 2019 | News Október 2019 | Novela zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Novela“), nadobudol účinnosť dňa 01.09.2019, resp. 01.11.2019 v prípade niektorých ustanovení.

Dlhodobo očakávaná Novela reaguje na viaceré problémy, ktoré vznikali pri aplikačnej praxi od nadobudnutia účinnosti zákona v roku 2017.

Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí predovšetkým nová úprava kritérií na určenie hodnoty plnenia zmlúv, ktoré sú uzatvárané s partnermi verejného sektora. Novela nanovo detailne upravuje taktiež subjekty, ktoré sú a ktoré nie sú partnerom verejného sektora.

Zmeny sa ďalej týkajú právnických osôb, ktoré sú emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a právnických osôb, ktoré sú nimi ovládané. V tomto prípade už nie je potrebné skúmať, či existuje osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech v minimálnej výške 25% a za konečného užívateľa výhod sa považuje len štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu.

Rovnako sa zmena týka registrovaných údajov, pretože za istých podmienok je už možné registrovať adresu sídla zapísaného partnera verejného sektora namiesto údajov o trvalom pobyte konečného užívateľa výhod, príp. člena štatutárneho orgánu.

Ďalšie zmeny sa týkajú ochrany osobných údajov – podľa novej úpravy verifikačný dokument nesmie obsahovať všeobecne použiteľný identifikátor (v prípade slovenských občanov predovšetkým rodné číslo fyzických osôb).

V zmysle Novely je potrebné zosúladiť údaje o členoch vrcholového manažmentu zapísaných namiesto konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 29.02.2020.