Novinky & Udalosti
Jún 2019 | Zvýšenie základnej náhrady za používanie vlastných motorových vozidiel zamestnancami pri pracovných cestách

Dňa 1. júna 2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 143/2019 Z.z., ktorým ministerstvo po vyše 10 rokoch mierne upravilo sumu základnej náhrady za každý 1 km jazdy pri používaní vlastných motorových vozidiel zamestnancami...

Apríl 2019 | Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2019

Dňa 7. decembra 2018 schválila Národná rada SR zákon č. 376/2018 Z. z., ktorým sa v Zákonníku práce s účinnosťou od 1. januára 2019 doplnilo nové ustanovenie § 13 ods. 5. Podľa nového ustanovenia zamestnávateľ nesmie uložiť zamestnancovi povinnosť zachovávať...

Marec 2019 | Nová právna úprava v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowing-u)

Novou právnou úpravou v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti je zákon č. 4/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2019. Zákon okrem iného upravuje (a) podmienky poskytovania...

Február 2019 | Novela Autorského zákona účinná od 1. januára 2019

Najnovšia novela Autorského zákona upravuje niekoľko aplikačných problémov z praxe týkajúcich sa vzťahov medzi organizáciami kolektívnej správy práv a používateľmi a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia. Novela primárne dopĺňa kritéria pre výpočet odmien podľa sadzobníka odmien organizácií kolektívnej správy. Okrem toho, do tvorby sadzobníkov...

Január 2019 │ Prehľad niektorých legislatívnych zmien od 1. januára 2019

Prinášame prehľad niektorých vybraných zmien slovenských právnych predpisov, ku ktorým dochádza s účinnosťou od 1. januára 2019. Daň z pridanej hodnoty Od 1. januára 2019 sa budú zníženou 10%-nou sadzbou dane zdaňovať aj ubytovacie služby. Takisto dochádza k zmenám v nasledujúcich oblastiach: mení sa...