Novinky & Udalosti
31. marca 2020 | News Marec 2020 | Koronavírus: Zamestnávatelia a zamestnanci

V súvislosti s pandémiou koronavírusu (COVID-19) prijímajú príslušné orgány Slovenskej republiky viaceré opatrenia za účelom predchádzania, resp. spomalenia šírenia nákazy. Tieto opatrenia sa výrazne dotýkajú chodu celého štátu, fungovania zamestnávateľov v SR nevynímajúc. Pripravili sme stručný prehľad možností zamestnávateľov, ako v danej situácii postupovať voči zamestnancom, ktorí nie sú v karanténe, nie sú uznaní za práceneschopných (PN)a nestarajú sa o chorého člena rodiny (OČR):

Práca z domu – Zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť, že bude pracovať z domu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dokonca zamestnávateľov vyzýva, aby v tejto mimoriadnej situácii prácu z domu zamestnancom umožnili. Vzhľadom na mimoriadne okolnosti postačí, ak sa na práci z domu zamestnávateľ so zamestnancom dohodne napr. prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak to druh práce umožňuje, dohoda na práci z domu bude pre zamestnávateľa pravdepodobne ekonomicky najvýhodnejším riešením.

Nariadená dovolenka – Zákonník práce dáva zamestnávateľovi právo nariadiť zamestnancom dovolenku. Zákonník práce však zamestnávateľov limituje v tom, že nariadenú dovolenku je zamestnancom potrebné oznámiť s dvojtýždňovým predstihom. Túto lehotu je možné výnimočne skrátiť len so súhlasom zamestnanca. Pandémiu koronavírusu je možné jednoznačne považovať za takého výnimočné okolnosti, za ktorých sa možno dohodnúť na kratšej lehote.

Čerpanie náhradného voľna – Zamestnávateľ môže za podmienok ustanovených v Zákonníku práce zamestnancovi určiť čerpanie náhradného voľna (na ktorom sa dohodli napr. pri práci nadčas alebo práci vo sviatok namiesto mzdového zvýhodnenia), ak ho nemá vyčerpané.

Dočasné pridelenie zamestnancov k inému zamestnávateľovi – Zamestnávateľ môže pri zamestnancoch, ktorých pracovný pomer trvá aspoň tri mesiace, pri objektívnych prevádzkových dôvodoch týchto zamestnancov dočasne prideliť na výkon práce k inému zamestnávateľovi. Zastavenie prevádzky za účelom zabránenia šírenia koronavírusu, resp. za účelom ochrany zdravia zamestnancov bude bezpochyby napĺňať podmienku „objektívnych prevádzkových dôvodov“. Za tejto mimoriadnej situácie však môže byť problematické dočasné pridelenie s iným zamestnávateľom dohodnúť.

Prekážky na strane zamestnávateľa – Zamestnávateľ môže za účelom zabránenia šírenia koronavírusu, resp. za účelom ochrany zdravia zamestnancov oznámiť zamestnancom, že im ďalej nebude prideľovať po určité obdobie prácu a inštruovať zamestnancov, aby nechodili do práce. V takomto prípade pôjde o prekážku na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce a zamestnanci budú mať nárok (vo všeobecnosti, pokiaľ nebudú prijaté osobitné pravidlá, ktoré by sa dali aplikovať v súčasnej situácii) na náhradu mzdy v sume ich priemerného zárobku. Z praktického pohľadu pôjde o najjednoduchšie riešenie situácie, no pre zamestnávateľa ekonomicky najmenej výhodné.

Prekážky na strane zamestnanca – Zamestnávateľ môže podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce poskytnúť zamestnancovi na žiadosť zamestnanca pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, resp. pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr.

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.