Novinky & Udalosti
10. júla 2020 | Novinky Júl 2020 | Lex Korona

Dňa 09.07.2020 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona prezývaný „lex korona“, obsahujúci balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov v SR. Došlo k zrušeniu alebo obmedzeniu viacerých povinností podnikateľov.

Medzi opatreniami je napr.:

  • zvýšenie kritérií (hodnota majetku, výška obratu, počet zamestnancov), po splnení ktorých má podnikateľ povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom,
  • obmedzenie povinností veľkých podnikov súvisiacich s energetickým auditom,
  • možnosť uplatnenia výdavkov na spotrebované pohonné látky ako daňových výdavkov podľa spotreby o 20% vyššej ako podľa technického preukazu,
  • zrušenie viacerých povinností zamestnávateľov podľa zákona o ochrane verejného zdravia,
  • zrušenie povinnosti vymenovať zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť u malých zamestnávateľov a zamestnávateľov, ktorí nevykonávajú rizikové činnosti,
  • zrušenie povinnosti pravidelne vyhodnocovať smernice BOZP.

Rušia sa zároveň viaceré oznamovacie povinnosti podnikateľov, rušia sa, resp. znižujú rôzne pokuty, pri zvýšení základného imania s.r.o. a a.s. sa za stanovených podmienok nebude vyžadovať overenie účtovnej závierky audítorom, atď.

Po novom by novely zákonov upravujúcich dane alebo odvody mali nadobúdať účinnosť vždy k 1. januáru.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude mať po novom možnosť v prípade menej závažného porušenia povinnosti neuložiť ihneď pokutu, ale bude môcť vyzvať podnikateľa, aby upustil od protiprávneho konania a v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Ak výzve podnikateľ vyhovie a vykoná zodpovedajúce opatrenia, SOI mu pokutu neuloží.

Národná rada zároveň schválila pozmeňujúci návrh, umožňujúci ministerstvu hospodárstva poskytovať malým a stredným podnikateľom dotácie ako kompenzáciu škôd vzniknutých ako následky opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie.