Novinky & Udalosti
29. júla 2019 | News Júl 2019 | Novela zákona o registri partnerov verejného sektora

Od 1. septembra 2019 nadobudne účinnosť novela zákona o registri partnerov verejného sektora. Novela je výsledkom vyše dvojročnej aplikácie zákona a zohľadňujú sa v nej poznatky aplikačnej praxe, či už zo strany verejného sektora, partnerov verejného sektora alebo oprávnených osôb.

Novela prehodnocuje vymedzenie partnera verejného sektora a rozsah transakcií, ktoré sú podriadené režimu zákona. V tomto prípade sa zohľadňujú najmä praktické skúsenosti a z toho prameniace požiadavky na zmenu právnej úpravy zo strany verejného sektora a súkromného sektora, pričom vo výsledku dochádza k faktickému zúženiu sledovaných transakcií a tým aj zaťaženia partnerov verejného sektora na zmysluplnejší a spravodlivejší rozsah. Ďalšiu skupinu zmien predstavujú zmeny týkajúce sa registračného konania, keď novela zjednodušuje proces verifikácie konečných užívateľov výhod.

Dôležitou zmenou je napríklad vypustenie povinnosti zapisovať do registra za určitých okolnosti vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ako aj možnosť utajenia adresy pobytu konečného užívateľa výhod, ak by jej zverejnenie mohlo ohroziť jeho bezpečnosť alebo zasiahnuť do jeho práv na ochranu osobnosti, alebo ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti jeho blízkych osôb. 

Novela taktiež zavádza nové pravidlo, že po nedobrovoľnom výmaze z registra môže byť partner verejného sektora znova zapísaný až po uplynutí dvoch rokov od výmazu.